NEWS

AmCham deltar i Stortingets Helsekomite-høring


< Back to all news

AmCham deltar i Stortingets Helsekomite-høring

AmCham

Category: AmCham Norway

— AmCham ser ingen grunn til at det skal være ulikt for offentlige anskaffelser av legemidler i forhold til anskaffelser i andre sektorer, eller helsesektoren for øvrig, sa Katja Dahl Murphy, Myndighetskontakt i AmCham Norway, på høringen om konfidensielle legemiddelpriser i regi av Stortingets Helse- og omsorgskomite tidligere i dag (torsdag).

— Konfidensialitet rundt enhetspriser ved offentlige innkjøp er viktig for beskyttelse av forretningshemmeligheter. Prinsippet er i all hovedsak bærende ved pristilbud, hvor det offentlige kjøper inn tjenester eller produkter På bakgrunn av dette, er det avgjørende at konkurranseprinsippet opprettholdes også for legemiddelindustrien, sa Dahl Murphy.

AmCham understrekte videre at det myndighetene har gjort siden 2016, da konfidensielle priser ble innført, er å gjøre innkjøpsprosessene i tråd med regelverket og at dette er den samme praksisen som andre deler av det offentlige har gjort i en årrekke.

Konkurransemessige utfordringer

AmCham hadde tre minutter til rådighet for sitt innlegg, og Dahl Murphy fokuserte videre på at det er viktig å presisere at totalkostnaden for legemiddelbruk er tilgjengelig informasjon, det samme er maksimalprisen på legemidlene, men at den rabaterte prisen er konfidensiell.

—Da ulike delpriser i leverandørens tilbud kan bli ansett som sensitive opplysninger av konkurransemessig art, er det meget viktig å holde disse konfidensielle i det norske markedet. Et marked hvor få aktører stadig møtes i anbudskonkurranser.

—Som vi nylig har sett eksempler på, gir forhandlinger og anbud med konfidensielle priser til dels betydelige prisreduksjoner. Offentliggjøring av disse kan dermed øke prisene på — og hemme norske pasienters tilgang til — nye, innovative legemidler, forklarte Dahl Murphy.

I et av representantforslagene før høringen, ble det fremhevet nødvendigheten av å opprettholde prinsippet om konfidensielle priser knyttet til legemidler for sjeldne sykdommer i den hensikt for å oppnå best pris.

—Etter AmChams vurdering er dette et perfekt eksempel på at konfidensialitet generelt gir rabaterte priser, sa Dahl Murphy.

Dahl Murphy presiserte også at AmCham mener åpenhet bør være hovedregelen innen offentlig forvaltning. Både når det gjelder åpenhet om legemiddelhonorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og hvordan prioriteringsbeslutningene tas. Sistnevnte sikres gjennom prioriteringskriteriene som er vedtatt av Stortinget.

Samarbeid mellom legemiddelindustrien, helsepersonell og offentlig sektor er avgjørende for å utvikle en bærekraftig helsenæring i Norge.

Mulig handelshindring

Hun påpekte avslutningsvis på at problemstillingen om konfidensialitet har vært et aktuelt tema på bilaterale samtaler mellom USA og Norge de siste 15 årene.

—AmCham stiller oss avventende til forslagstillernes tilnærming og vil fremheve at offentliggjøring av prisreduksjoner kan ha betydelige konsekvenser for internasjonal handel, samt praktiseringen av offentlige anskaffelser i andre sektorer, konkluderte Dahl Murphy.

Se den engelske versjonen her og hele høringssvaret her.

Source: AmCham