NEWS

Uber: Innspill vedrørende ny yrkestransportlov


< Back to all news

Uber: Innspill vedrørende ny yrkestransportlov

Business

Category: Automobile / Transport

Uber setter pris på å kunne legge frem våre innspill til Samferdselsdepartementet om det
fremtidige lovverket for kommersiell persontransport. Uber deler Regjeringens målsetning
om å endre det nåværende regelverket for å tilrettelegge for økt konkurranse i markedet.

Det vil komme både forbrukere og de som jobber i næringen til gode. I tillegg vil det ha
positive ringvirkninger for det norske samfunnet som helhet, i form av økt mobilitet.
I dette dokumentet vil vi først gi noen grunnleggende innspill om reguleringen av
persontransport i Norge, og påpeke hvilke overordnede endringer av det nåværende
lovverket som vil være nødvendig for å nyte fordelene av de teknologiske mulighetene.

Deretter vil vi beskrive de positive effektene for passasjerer, sjåfører og samfunnet som
følger av en slik deregulering. Til slutt vil gå i detalj på hvordan vi mener formålene med en
ny lovgivning, slik Regjeringen har fremsatt dem, best kan oppnås. Vi vil gi eksempler fra
andre land og markeder der Uber er etablert, samt referanser til akademiske studier hvor
disse finnes.

Dersom Samferdselsdepartementet har oppfølgingsspørsmål eller trenger ytterligere data
bistår vi mer enn gjerne med dette.

Les hele brevet fra Uber HER.

Source: DN