Les eksporthandlingsplanen her.

For å bygge et sterkere samarbeid med næringslivet, vil regjeringen samle kompetanse i en ny enhet for eksportfremme som går under arbeidsnavnet Business Norway.

– Eksportbedriftene skaper arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Nå er de inne i en krevende periode, og vi vil gjøre det vi kan for at de kan fortsette med dette under og etter koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Det vil oppnevnes et midlertidig eksportpanel bestående av næringslivsrepresentanter som skal å gi råd og innspill til arbeidet med Business Norway. Utgangspunktet er å samle kompetanse fra relevante aktører og skape et tettere samarbeid mellom de offentlige virkemiddelaktørene og næringslivet.

Eksporthandlingsplanen skal bidra til gode rammebetingelser for næringslivet, både i Norge og på verdensmarkedene. 

– God og forutsigbar markedsadgang ligger til grunn for alt vi ønsker å få til på eksportområdet. Vi er avhengige av et velfungerende internasjonalt handelsregelverk gjennom WTO, og tilgang til det europeiske markedet gjennom EØS-avtalen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fakta om handlingsplanen

 • Handlingsplanen bygger på regjeringens eksportstrategi fra 2017. Som følge av at situasjonen for norsk næringsliv har endret seg, blant annet som følge av koronakrisen, er det behov for nye tiltak.
 • Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til at flere konkurransedyktige næringer skal eksportere varer og tjenester som etterspørres i verdensmarkedene. Målet er økt verdiskaping i Norge og at norsk eksport skal bidra til å bygge opp norsk næringsliv etter koronakrisen. 
 • Handlingsplanen omhandler tema som den overordnede handelspolitiske situasjonen, den globale økonomiske krisen skapt av koronapandemien og konkurransesituasjonen for norske selskaper i utlandet.

Tiltak i handlingsplanen

 • Styrke arbeidet med eksportfremme
 • Styrke klyngeprogrammet
 • Styrke arbeidet med å fremme kultureksport
 • Invitere næringslivet til et tettere samarbeid om eksportfremme gjennom en ny eksportfremmeenhet, Business Norway
 • Videreføre regjeringens handelspolitikk gjennom EØS- og WTO-samarbeidet og inngå frihandelsavtaler med prioriterte land.

Fakta om norsk eksport

 • Samlet norsk eksport var på 1 311 mrd. kroner i 2019. I 2014 var eksporten i alt på 1 225 mrd. kroner. I perioden 2014 – 2019 har eksporten i alt økt med 87 mrd. kroner (7,1 pst).
 • Norsk eksport inkluderer salg av varer, tjenester, råolje og naturgass, samt skip.
 • Tall fra SSB viser at omkring 80 prosent av vareeksporten og halvparten av tjenesteeksporten vår går til EU.
 • Utenfor Europa går rundt 10 prosent av den samlede eksporten vår til Asia, mens nær 6 prosent går til Nord- og Mellom-Amerika. Litt under 2 prosent av eksporten går til Afrika, mens eksporten til Sør-Amerika ligger i underkant av 1 prosent.