NEWS

Olje- og gassnæringen slår tilbake


< Back to all news

Olje- og gassnæringen slår tilbake

Business

Category: Energy

Norges desiderts viktigste og største næring og eksportartikkel er i økende grad blitt problematisert og snakket ned de siste årene. Nå slår næringen kraftig tilbake.
Kritikken omfatter både politikere, Innovasjon Norge og sentrale aktører i samfunnsdebatten. Det handler om støtte til teknologiutvikling, omdømmet, markedsføring av næringen i utlandet og evnen til å både tenke langsiktig og ha flere tanker i hodet samtidig. De frykter at dette kan får konsekvenser på sikt for næringen.

Gründer og direktør i West Group, Odd B. Skjærseth, mener Innovasjon Norge langt på vei har mistet interessen for offshore-bransjen og for dem som driver med avansert utvikling av nye produkter.

– Det har skjedd en dramatisk endring i forhold til hvordan Innovasjon Norge i dag tenker sammenliknet for bare få år siden. Veldig mye er knyttet opp til det man kaller ”den nye oljen” – for mye, sier Skjærseth.

Utspill fra lederen i IN – der hun mener Norge må ta ansvar for utslipp i utlandet basert på norsk eksport av petroleum – er hinsides og bryter med alle internasjonale avtaler, mener Skjærseth.
Støtte

Skjærseth får støtte fra flere sentrale aktører i norsk oljeindustri, deriblant direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Også han har merket en klar dreining i forhold til hvordan norsk olje- og gassnæring omtales, vektlegges og presenteres.

– Det er også årsaken til at vi har reagert overfor Innovasjon Norge. Det framstilles til tider som om oljenæringen har et kort perspektiv. Det er fullstendig feil. Johan Sverdrup-feltet som åpnes i 2019 skal være i drift til 2069. Alle de fremste analysemiljøene forteller at det vil være behov for olje og spesielt gass både i 2050 og 2060. Men framtidens oljenæring vil være annerledes enn i dag. Mange av selskapene beveger seg over til å bli mer generelle energiselskap, hvor petroleum er den del av virksomheten, fornybar energi en annen del, sier Schjøtt-Pedersen.

Negative signaler

Også konsernsjef i IKM-gruppen, Ståle Kyllingstad, har registrert det han oppfatter som negative signaler fra andre sentrale aktører.

– Det går blant annet på politiske myndigheter som snakker om å omstille oljeindustrien nå, noe som økte i takt med fallende oljepris.  Det er et paradoks når en vet at vi har 80 i felt i produksjon og tallet er økende. For øvrig snakkes det mindre om dette nå, når prisen stiger. For folk flest oppleves det også som ganske dramatisk at Oljefondet ikke skal investere i oljeaksjer. Dette er vanskelig å forklare, og sender negative signaler, selv om det ikke var hensikten. Mange av oss er jo egentlig enig i det, men å forklare det for folk flest, er en utfordring, sier Kyllingstad.

Regimeskifte

Skjærseth opplever et regimeskifte i Innovasjon Norge, med svært høy fokus på fornybare løsninger.

– Selvfølgelig er også dette et område som er viktig, men vi må passe på at vi også ser forretningsmulighetene og ikke går for fort frem.

– Hvilke konsekvenser har det?

– Det kan være at vi markedsfører negativt vår egen industri på grunn av et brennende ønske om å avvikle oljeindustrien på norsk sektor. Når man presenterer dette i land som lever av oljevirksomhet i mye større grad enn det vi gjør, kan det oppleves som langt mer negativt enn det man gir uttrykk for. Jeg er redd for det omdømmet som kan skapes på sikt.

Viktig

Skjærseth mener at dersom man ikke hadde hatt et godt spleiselag mellom norske myndigheter, industrien og oljeselskapene, ville man aldri klart å få til den teknologiutviklingen som har funnet sted i næringen.

– Innovasjon Norge er en enormt viktig aktør for denne industrien. Det skjer veldig mye god teknologiutvikling i denne næringen. Derfor er det viktig at Innovasjon Norge fortsatt har fokus på denne bransjen, på samme måte som annen industri. For mange bedrifter er det avgjørende viktig i oppstartsfasen at Innovasjon Norge holder trykket oppe. Jeg skulle jo selvfølgelig ønske at IN hadde bedre tiltak også i den viktige kommersialiseringsfasen.

Fikk nei

Selv har Skjærseth og hans selskap West-Group hatt to prosjekter til vurdering hos Innovasjon Norge de siste par årene. Det ene – som går ut på å stenge ned brønner – fikk støtte. Det andre – som går ut på å bore brønner mer kostnadseffektivt og mer miljøvennlig – fikk ikke støtte.

– Jeg har oppfattet bakgrunnen for avslaget at dette produktet var med på å utvikle boreindustrien i Norge og at man derfor ikke så dette som et nok miljørettet prosjekt. Det forstår jeg ikke, så lenge dette kunne redusere miljøavtrykket med femti prosent. Det siste var Innovasjon Norge også enig i. Fra mitt ståsted var dette et mye mer miljørettet prosjekt enn det vi fikk støtte til. Søknaden vi nå hadde inne var utrolig viktig for oss. Vi har brukt mange millioner av egne penger på prosjektet, og neste steg var å lage en fullstendig autonom boreprosess og digitalisere dette opp til et nytt nivå. Vi holder fortsatt på, men er ikke der vi kunne ha vært om søknaden om støtte var blitt innvilget. Det tar lenger tid og vi mister fremdrift posisjon i markedet.

Bidragsyter

Skjærseth understeker at Innovasjon Norge i mange år har vært en svært viktig bidragsyter i utviklingen av nye produkter innenfor olje- og gassnæringen. Teknologien West Group har utviklet for mer kostnadseffektiv og miljøvennlige boremetoder har også vært støttet av Innovasjon Norge på et tidligere tidspunkt.

Når selskapet nå er i gang med sin internasjonale satsing mener Skjærseth det er viktig at IN står oppreist og støtter industrien på en tydelig måte slik de gjorde tidligere i tråd med den langsiktige horisonten industrien har. IN må ikke fremstå som at noen tror de vil avvikle industrien.

– Det internasjonale markedet er betydelig og viktig. Vi må ta inn over oss at vi kun står for vel 2 % av den totale oljeproduksjonen i verden når vi legger våre strategier.

Færre søknader

Tilsagnsdata fra Innovasjon Norge viser en kraftig nedgang i støtte til prosjekter relatert til olje og gass fra 2015-2017. Det skyldes i første rekke en nedgang i beløpene bedriftene har søkt om, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge.

– Ordningene til Innovasjon Norge er basert på etterspørsel fra alle næringer, som naturlig varierer basert på fasene de ulike næringene er i. Tallene for olje og gass viser at det har vært en større nedgang i beløpet bedriftene søker om, enn i beløpet vi har innvilget. Bruttotallene viser derfor en nedgang, men tilsagnsprosenten – eller antall innvilget i forhold til omsøkt –  har faktisk gått opp de siste tre årene for olje og gass – fra 85% i 2015 til 90% i 2017, sier Welle-Strand.

Vil fortsette

I 2017 ble det søkt om 207 tilsagn fra Innovasjon Norge innen næringsområdet olje og gass. 186 søknader ble innvilget.
– Innovasjon Norge vil, som vi har gjort i tiår, fortsette å støtte videreutviklingen av olje- og gassnæringen som er helt sentral for norsk omstilling, sier Welle-Strand.

Hun viser også til at når en bedrift søker om et bærekraftprosjekt innenfor olje- og gassnæringen, kan det både bli klassifisert som et energi- og miljøprosjekt, og som et olje- og gassprosjekt.

– I Rogaland har vi også gitt mange små innovasjonslån til bedrifter, fordi de ikke kan stille med god nok sikkerhet og økonomi etter flere utfordrende år. Derfor har vi gitt flere lån i antall, men de er av mindre størrelse. Totalt blir det derfor en nedgang i lånebeløpene.

Er prioritert

Innovasjon Norge mener også at olje- og gassnæringen både er prioritert, representert og frontet i en rekke aktiviteter Innovasjon Norge er ansvarlig for i utlandet.

– Denne prioriteringen er som tidligere, og den rollen olje og gass har i utviklingen av nye næringer er også en viktig del av denne profileringen. I samarbeid med og i dialog med kunder, samarbeidspartnere, oppdragsgivere og eiere, legger vi føringer for hvor vi er tilstede og hvilke temaer som settes på dagsorden. Dette gjelder for eksempel på delegasjonsreiser, messer og andre besøk.
Welle-Strand viser også til at Innovasjon Norge er ansvarlig for den norske fellespaviljongen på OTC i Houston.

ONS

– Innovasjon Norge har samarbeidet med Forskningsrådet om en stand på ONS – Innovasjonsparken – siden begynnelsen av 2000-tallet. Der viser vi fram de nyeste norske innovasjonene fra små og mellomstore bedrifter innen olje og gass, og det er en god arena for nyetablerte bedrifter. Her får de vist fram sine innovasjoner til en svært lav kostnad. Siden Innovasjonsparken på ONS har hatt et stort innslag av subsidier fra det offentlige, arbeider vi for å finne alternative løsninger.

Innovasjon Norge kommer også til å være tilstede under ONS i 2018, og er i gang med å tegne opp et konsept som er tilpasset våre budsjetter og strategiske retning.
– I tillegg har Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners har et tett samarbeid både strategisk og operativt når det gjelder olje og gass, og energibransjen, sier Kristin Welle-Strand.

Ingen signaler

– Er det slik at Innovasjon Norge mener at produksjonen av norsk olje og gass aktivt bør fases ut over tid?

– Vi i Innovasjon Norge forholder oss til samfunnsutviklingen og er et virkemiddel og verktøy for å bidra til omstilling og vekst i norsk industri- og næringsliv. Regjeringen har et tydelig budskap om at Norge må utvikle flere ben å stå på for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i fremtiden. Produksjon av norsk olje og gass er det politikere som avgjør, og vi har ingen signaler om at vi ikke skal fortsette å finansiere og følge opp olje og gass næringen som vi alltid har gjort.

Mange aktører innenfor olje- og gassnæringen opplever en holdningsendring fra Innovasjon Norge overfor næringen de siste par årene. Kari Holmefjord – leder for Innovasjon Norge Rogaland – sier hun registrerer at enkelte opplever det slik.
– Men vi kjenner oss ikke helt igjen når vi ser faktagrunnlaget at vi skal ha endret våre holdninger til videreutvikling av norsk olje og gass de siste par årene.

Vi registrerte bekymringen i 2016 hvorpå vi inviterte til et oppklarende møte mellom administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, og vår administrerende direktør i Innovasjon Norge, der bekymringer og faktagrunnlag ble delt, og de ble enige om at dersom aktører i oljeindustrien ikke skulle oppleve å bli møtt på en konstruktiv måte, skulle Schjøtt Pedersen gi direkte tilbakemeldinger til vår administrerende direktør slik at vi i Innovasjon Norge kunne fange opp dette, sier Holmefjord.

Source: Næringsforeningen i Stavanger