– Dobbelt statsborgerskap er en forutsetning for å frata personer det norske statsborgerskapet på grunn av terrorhandlinger eller liknende. Dette er noe av bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet nå foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap må derfor sees i sammenheng med regjeringens forslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser (Prop. 146 L (2016–2017)).

Departementets forslag innebærer i tillegg at norske borgere ikke lenger vil tape sitt norske statsborgerskap hvis de skaffer seg annet statsborgerskap. Det betyr også at det ikke lenger skal være krav om å si ifra seg sitt tidligere statsborgerskap for å bli norsk.

– Et flertall av dem som blir norske etter søknad får i dag beholde sitt tidligere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis man ble født norsk går derimot det norske statsborgerskapet automatisk tapt dersom man blir borger av et annet land. Dette synes jeg er urimelig, sier Listhaug.

Det foreslås også en ny bestemmelse om gjenerverv for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap på grunn av hovedregelen om ett statsborgerskap. Bestemmelsen vil ikke gjelde personer som har blitt dømt til ubetinget fengselsstraff etter at de mistet sitt norske statsborgerskap.