NEWS

Enighet om blågrønn regjeringsplattform


< Back to all news

Enighet om blågrønn regjeringsplattform

Business

Category: Government

Les den nye regjeringsplattformen her

-Vårt felles mål er at Norge skal være et land med muligheter for alle. Plattformen tar utgangspunkt i hvordan vi skal klare å skape et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge, sier statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Godt samarbeid

-Etter nesten to uker med forhandlinger om ny regjeringsplattform er partiene nå kommet til enighet.
Jeg er glad for det gode samarbeidet som nå tegner seg. Det har vært intensivt og hardt arbeid de to siste ukene. Vi har spilt hverandre gode og funnet løsninger sammen. Det har vært politikk på sitt beste, sier Solberg.

Seks hovedutfordringer

Gjennom samtalene har Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre oppsummert hvilke seks utfordringer som må løses for at Norge også i fremtiden skal være verdens beste land å bo i.

 1. Vi skal omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.
 2. Oppfylle Norges klimaforpliktelser
 3. Skape et inkluderende arbeidsliv
 4. Sikre gode og bærekraftige velferdsordninger
 5. Redusere fattigdom og utenforskap
 6. Gjennomføre et integreringsløft

Det vil også være viktig å arbeide for å skape et tryggere Norge. Vi må styrke samfunnssikkerheten. Norge skal fortsatt være et land som bidrar til å løse globale utfordringer.

Bred borgerlig plattform

For Høyre er det viktig å bygge et bredt borgerlig samarbeid. Dette er ikke en flertallsregjering, men vi bygger nå en bredere borgerlig plattform.

-Jeløya-plattformen bygger videre på de mange enighetene våre partier har stått sammen om de siste årene. KrF har valgt å ikke bli en del av den nye regjeringen. Likevel bygger vi på enighetene fra Nydalen og i Stortinget, utdyper Solberg.

I mange land ser vi et mer polarisert politisk landskap, og at partier vegrer seg for å ta ansvar. Det vi nå gjør er å finne felles løsninger som er bra for Norge og bra for folk.
Det gir et godt grunnlag for arbeidet fremover.

-Vi inviterer Stortinget til samarbeid om å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sier Erna Solberg avslutningsvis.

Plattformen i korte trekk:

Skape flere jobber: 

Det må bli lettere å skape nye arbeidsplasser og mer lønnsomt å investere i norske bedrifter. Norge trenger flere ben å stå på økonomisk, derfor må vi skape nye jobber i flere næringer. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

 • Fortsette å redusere skattenivået.
 • Øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formueskatten.
 • Legg til rette for ansattes medeierskap ved å Styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift.
 • Evaluere skattefunnordningen og vurdere forbedringer.
 • Fortsette å redusere næringslivet kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er reduserte kostnader på 10 mrd. kroner i perioden 2017-2021.
 • Vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond.
 • Videreutvikle Katapult-ordningen for å stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse.
 • Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer.
 • Arbeide for å utvikle havnæringene.
 • Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.
 • Utvikle norsk næringsliv gjennom satsing på klimateknologi som kan være lønnsom over tid.
 • Legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.

Kvalifisere flere for jobb: 

Det må skapes flere jobber og flere må kvalifiseres for jobbene. Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner. Det må alltid lønne seg å jobbe. Flere må stå i arbeid lenger, og flere må inkluderes i arbeidslivet.  Vårt arbeidsliv må også ha rom for mennesker med utenlands-klingende navn. For dem som ikke går til jobb, men ruller på jobb og for de som har hatt en krevende periode i livet sitt, og dermed fått hull i CV-en. Vi inviterer offentlig og privat sektor til en inkluderingsdugnad. Vi skal utvikle og forbedre velferdstjenestene slik at vi sikrer små forskjeller og den sosiale tilliten i samfunnet.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

 • Iverksette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.
 •  Styrke innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet **Videreføre og styrke effektive ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
 • Ta initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet
 • Sette mål om at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller ”hull i CV-en”.
 • Sørge for raskere og bedre helsehjelp, særlig innenfor psykisk helse.
 • Styrke samarbeidet med sosiale entreprenører, frivillige og andre aktører som kan bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet.

Tidlig innsats i skolen:

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Barnehage og skole skal gi barna trygge rammer og bygge opp nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner og ambisjoner. Regjeringen vil prioritere tidlig innsats i skolen for å sikre at de som sliter skal få hjelp tidlig, og mener at hver enkelt elev må gis kunnskap og ferdigheter til å gripe de muligheter fremtidens arbeidsliv byr på.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

 • Prioritere tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og ha som mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig.
 • Innføre plikt for skoler for å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning.
 • Ha mål om å gi alle skoler tilgang til lærerspesialister vedå gi 3 000 lærere mulighet til å bli lærerspesialister i skolen innen fem år
 • Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i. s
 • Sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andeler pedagoger.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Videreføre likebehandlingen av offentlige og private  barnehager.
 • Skaffe flere lærlingeplasser, blant annet gjennom å bedre de økonomiske ordningene, stille klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger og jobbe sammen med fylkeskommuner og arbeidslivet.

Pasientens helsetjeneste:

Høyres ambisjon er å skape pasientens helsetjeneste. Hver enkelt pasient skal oppleve respekt og åpenhet i møte med helsetjenesten og slippe unødvendig ventetid. Ingen beslutninger skal tas om pasienten, uten pasienten. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Høyre vil sørge for et godt samarbeid med ulike private aktører som bidrar til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet. Helsekøene skal fortsatt reduseres. Tilbudet til de mest utsatte, særlig innen rus og psykisk helse, samt syke eldre må fortsatt styrkes.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

 • Forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å sikre  god legedekning i hele landet.
 • Gi tilskudd til netto tilvekst av plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
 • Innføre flere pakkeforløp  for å sikre raskere og bedre helsehjelp, herunder for hjerneslag, smertebehandling, utmattelses, muskel- og skjelettlidelser, rus, psykisk helsevern og for ”kreftpasienter hjem”.
 • Utvide fritt behandlingsvalg til nye områder.
 • Gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsesektoren.
 • Legge frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
 • Styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering, slik at flere kan få hjelp til å mestre hverdag og jobb.

Målrettet innsats mot fattigdom:

Høyres mål er et samfunn med små forskjeller og muligheter for alle. Vi vil målrette innsatsen for å bekjempe fattigdom, spesielt blant barnefamilier. De viktigste virkemidlene vil være en inkluderingsdugnad for å få flest mulig i arbeid og et løft for psykisk helse og rusomsorg.

 • Videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.
 • Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO, tilsvarende ordningene i barnehage, for barn av foreldre med lav inntekt.
 • Tilby gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak.
 • Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk leie- til-eie-modellen i hele landet.
 • Arbeide for at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter.
 • Styrke bostøtten for barnefamilier.
 • Gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å senke skatten på inntekt.

Forsvar og beredskap:

Statens viktigste oppgave er å sørge for innbyggerne trygghet og sikkerhet. Regjeringen mener at norsk sikkerhet best ivaretas gjennom internasjonalt samarbeid, forpliktende allianser, økt handel og dialog med flest mulig land. Stortingsforlikene om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og Landmaktsproposisjonen danner grunnlaget for politikken på området.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

 • Fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå toprosentsmålet på sikt.
 • Opprettholde Norges NATO-forpliktelser, og sikre fortsatt norsk innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i politiske og militære fora.
 • Norge skal ta sitt internasjonale ansvar og støtte internasjonalt samarbeid blant annet gjennom NATO,  EØS og FN.
 • Arbeide for å nå målet om 2 politifolk per 1000 innbygger i løpet av perioden.
 • Åpne for punktbevæpning på spesielt sårbare steder etter politifaglige vurderinger.
 • Fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen i samarbeid med lokalmiljøet og naboer.

Distriktspolitikk:

Regjeringen vil legge til rette for sterke, levende lokalsamfunn i hele landet.
Dette krever først og frem en politikk som fremmer verdiskapning og vekst, som gir flere trygge arbeidsplasser. Regjeringens politikk for å fremme kunnskap, innovasjon og næringsutvikling vil gi grundere og bedrifter i hele landet nye muligheter for vekst og utvikling.

Lokalsamfunn og deres folkevalgte skal få større frihet til å forme sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Regjeringen vil blant annet;

 • Beholde ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift der bedrifter i distriktene betaler en lavere avgift for sine ansatte.
 • Gi kommuner og fylker større myndighet og lokalt handlingsrom i arealpolitikken.
 • Gi kommuner og fylker utvidet forvaltningsansvar i verneområder.
 • Fortsette arbeidet med å forenkle utmarksforvaltningen gjennom samordning og digitalisering.
 • Revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vernet av kulturlandskap.
 • Overføre oppgaver, makt og ansvar fra statlige myndigheter til lokale folkevalgte
 • Kommunereformen skal fortsette, og regionreformen skal gjennomføres
 • Arbeidet med lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet skal fortsette, for å bidra til sterke arbeidsmarked og kompetansemiljø også utenfor de store byene.

Grønnere Norge: 

Norge må omstille seg slik at vi når våre klimaforpliktelser og tar vare på naturen. Det må satses på ny grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

 • Kutte norske klimautslipp med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor i samarbeid med EU. Innfasing av ny teknologi, teknologiutvikging og CO2-prising vil være hovedvirkemidler for å oppnå dette målet.
 • Videreføre arbeidet med CO2-fond for næringslivet.
 • Forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak.
 • Legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge.
 • Legge til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.
 • Fortsette utbyggingen av effektive løsninger for kollektivtransport, gange og sykkel i byområdene gjennom etableringen av byvekstavtaler og belønningsordninger i tråd med NTP.

Source: Høyre.no