SDCA er viktig for Norge, for norsk sikkerhet og for norske interesser. USA er vår viktigste allierte, og avtalen inneholder et bredt spekter av regler som legger bedre til rette for den praktiske gjennomføringen av amerikansk militær aktivitet i Norge.

At amerikanske styrker ikke er underlagt norsk kommandomyndighet bryter ikke med Grunnloven. Det er ingen allierte styrker i Norge, enten det er britiske, nederlandske eller amerikanske, som er underlagt norsk kommandomyndighet. Selv om allierte styrker ikke er underlagt norsk kommandomyndighet er det Norge som suveren stat som har kontroll med og myndighet til å beslutte amerikansk og annen alliert militær aktivitet inn og ut fra norsk territorium i fredstid. Vi følger egne nasjonale retningslinjer for utenlandsk militær aktivitet ut fra norsk territorium, som blant annet begrenser hvilke typer flyvinger og seilinger som kan gjøres av allierte ut fra Norge. Selv i en krisesituasjon er det norske myndigheter som regulerer denne typen aktivitet med utgangspunkt i norsk jord. Når det gjelder internasjonalt farvann og luftrom, er det naturligvis internasjonale regler som gjelder.

Read full article.