NEWS

AmCham støtter Sykehusinnkjøp i høring om legemiddelpriser


< Back to all news

AmCham støtter Sykehusinnkjøp i høring om legemiddelpriser

Business

Category: Business News

AmCham Norway og Lemiddelindustrien støtter forslaget fra Sykehusinnkjøp HF, som er i ferd med å innføre en ny praksis som åpner for hemmelighold av alle legemiddelpriser, viser ny høring.

Artikkel gjengitt fra DN.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker full åpenhet om legemiddelpriser, men får ikke støtte av helseminister Bent Høie – av økonomiske grunner.

– Dette handler i siste instans om hvordan vi bygger tillit i helse- og omsorgstjenesten. Og noe som alltid understøtter tillit, er åpenhet, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Frem til i fjor var offentlighet om legemiddelpriser gjengs praksis i norske helseforetak. Siden har det oppstått en strid mellom nasjonale helsemyndigheter om åpenhet om prisene.

Den nasjonale innkjøpsmyndigheten for spesialisthelsetjenesten, i dag Sykehusinnkjøp HF, er i ferd med å innføre en ny praksis som åpner for hemmelighold av alle legemiddelpriser – mens hemmelighold i fjor ble en unntaksvis praksis for spesielt dyre legemidler.

Helsedirektoratet mener at det generelt ikke er rettslig grunnlag for å hemmeligholde priser, og helsedirektør Guldvog mener altså at åpenhet er viktig for befolkningen.

Motstand i høring

Endringen i statens generelle syn på hemmelighold av medisinpriser har skjedd i takt med en omorganisering av innkjøpsmyndigheten.

Gjennom de siste årene har det utviklet seg en praksis med hemmelighold når det gjelder ekstremt dyre legemidler, der det er eneleverandør og prisfastsettelsen skjer gjennom forhandlinger. I mediene uttalte helseminister Høie at dette var ok, fordi det knyttet seg rabatter til hemmeligholdet.

I fjor startet innkjøpsmyndigheten en prosess med hemmelighold av prisene også ved de tradisjonelle anbudene. Dette har nå vært til høring, og saken skal etter planen få sin konklusjon på direktørmøtet for de fire regionale helseforetakene.

Høringsrunden ga Sykehusinnkjøp støtte fra Legemiddelindustrien (LMI) og fra American Chamber of Commerce in Norway (AmCham), mens de fikk motbør for sin endrede lovforståelse, ikke bare fra Helsedirektoratet, men også fra Legeforeningen, Apotekforeningen, Legemiddelverket, en rekke pasientorganisasjoner, noen sykehus og presseorganisasjonene – til sammen 18 aktører.

Venter lang diskusjon

Når det gjelder de nye, ekstremt dyre legemidlene som nå kommer, er hemmelighold allerede en unntaksvis praksis. Helsedirektør Guldvog mener dette har en pragmatisk effekt i form av at pasientene raskere får behandling. Han mener likevel at også dette hemmeligholdet er rettsstridig.

– Myndigheten må få på plass et korrekt hjemmelsgrunnlag dersom dette skal bli etablert praksis. Det er ikke noe vi tilråder. Men her er departementet rette instans, sier helsedirektøren.

I et intervju med DN i fjor sommer sa Guldvog at han tror diskusjonen om hemmelighold av priser på legemidler vil pågå i flere år fremover.

Source: DN