Tag Archives: Persontilpasning

Ny rapport fra Roche: Fremtiden er persontilpasset – men når kommer fremtiden?

Persontilpasning har alltid vært et ideal i medisinsk behandling. Å gi hver enkelt pasient den beste behandlingen krever at all relevant informasjon tas i bruk. Ved bruk av moderne teknologi som stordataanalyser og kunstig intelligens blir det mulig å finne sam- menhenger og mønstre som ikke er synlige for mennesker. Teknologien lager hypoteser og trekker konklusjoner, og kan komme med forslag til diagnoser og behandlinger.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten (2017-2021) og definerer persontilpasset medisin:

«Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Målet med å ta i bruk persontilpasset medisin er å gi pasi- entene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling, og samtidig unngå behandling som ikke har effekt».

I denne rapporten retter Roche oppmerksom- heten primært mot persontilpasset medisin i kreftbehandlingen. Det kommer stadig flere behandlinger rettet mot bestemte mutasjoner (skader i arvestoffet) i kreftsvul- stene. Det kan gi fantastiske muligheter for pasientene, føre til at stadig flere overlever, lever lenger og får færre bivirkninger og seneffekter.

Les hele rapporten HER.