– Regelverket som skal implementere det nye vekstsystemet er nå klart. Det betyr at vi er i rute og forventer å kunne beslutte de første kapasitetsjusteringene etter det nye systemet til høsten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regelverket som er fastsatt innebærer i korte trekk:

  • For at en aktør som får tillatelser i kun et produksjonsområde skal få drive i et tilgrensende produksjonsområde, må aktøren søke om å få flytte en mindre andel av sin tillatelseskapasitet til det tilgrensende produksjonsområde. Det sikrer at miljøstatusen i alle områder der aktøren har eller kan ha produksjon får betydning for aktøren i det nye vekstsystemet.
  • Alle aktører får med det drive i to produksjonsområder og kan få felles biomassetak mellom disse produksjonsområdene. Når en aktør har tillatelse i et produksjonsområde, får aktøren også mulighet til å søke om lokaliteter i dette området.
  • Aktører som oppfyller visse fastsatte miljøkrav med hensyn til lus på sine lokaliteter vil bli tilbudt vekst uavhengig av miljøstatusen ellers i produksjonsområdet. Departementet har besluttet at det i utgangspunktet skal tilbys vekst på de tillatelsene som formelt er knyttet til lokaliteten. Dersom tilveksten i biomasse på lokaliteten ikke samsvarer med den tilknyttede tillatelseskapasiteten, vil tilbudets størrelse bli redusert. For å begrense incentivene til flytting av fisk, er det fastsatt begrensninger som i praksis innebærer at fisk som flyttes under produksjon, med unntak av settefisk/postsmolt over 250 gram til utsett og fisk til slakt, ikke vil inngå i vurderingsgrunnlaget for tilbudet om vekst.
  • To aktører, Marine Harvest Norway AS og SalmarFarming AS, har i dag et interregionalt biomassetak som vil strekke seg over hhv. 4 og 5 produksjonsområder. For å oppfylle Stortingets intensjoner om at selskaper som videreforedler en vesentlig andel av sin produserte fisk skal få beholde sin fleksibilitet, har departementet besluttet at disse selskapene skal kunne få et felles biomassetak over inntil 4 områder. Fiskeridirektoratet vil kunne sette begrensninger med hensyn til utvidelse av slike felles biomassetak.