NEWS

Ræder: Tøffere Markedsføringslov


< Back to all news

Ræder: Tøffere Markedsføringslov

Business

Category: Legal

Kronikk i DN, 21.12.2017

Fra 1. januar endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet og får myndighet til å ilegge gebyrer umiddelbart til virksomheter som bryter markedsføringsloven.
Markedsføringsloven blir betydelig strammet til. I dag skal Forbrukerombudet som hovedregel søke å få til en frivillig ordning ved brudd på loven. Det er Markedsrådet som gjør vedtak. Dette er blitt utnyttet. Det nye Forbrukertilsynet får betydelig mer makt til å håndheve lovverket og utstede overtredelsesgebyr direkte ved lovbrudd.

Forbrukertilsynet får vedtakskompetanse i alle saker

Etter dagens markedsføringslov har Forbrukerombudet som hovedregel ingen umiddelbar rett til å treffe vedtak om forbud mot ulovlig markedsføring eller ilegge gebyr. Først må Forbrukerombudet søke å komme til enighet om en frivillig ordning med den som markedsfører på en ulovlig måte, enten det er en stor butikkjede eller en blogger som driver næring. Fører ikke forhandlingene frem, kan Forbrukerombudet bringe saken inn for Markedsrådet. I Markedsrådet må Forbrukerombudet legge frem saken nesten som i en domstol, med den næringsdrivende som motpart. Markedsrådet kan på bakgrunn av saksbehandlingen treffe vedtak. Det tar tid. Dette blir nå snudd, slik at Forbrukertilsynet får vedtakskompetanse med en gang, mens Markedsrådet blir et klageorgan for vedtak truffet av Forbrukertilsynet. Markedsrådets behandling blir også endret fra muntlig til ren skriftlig behandling.

Krav om forsøk på frivillig ordning blir fjernet

Også kravet om forsøk på frivilling ordning blir fjernet. Dagens ordning er lite effektiv, og gjør det vanskelig å gripe raskt inn overfor lovstridig markedsføring. Selv om forhandlinger ikke blir et krav, understreker departementet at forhandlinger med næringsdrivende med mål om å innrette seg etter markedsføringsloven fortsatt skal være Forbrukertilsynets viktigste arbeidsmetode. I praksis blir det derfor også fremover rom for dialog og forhandlinger med Forbrukertilsynet – særlig i tilfelle hvor det er tvil om markedsføringen kan være ulovlig.

Overtredelsesgebyr kan bli hovedregelen

I dag er hovedregelen at lovbryter ilegges et forbudsvedtak og en tvangsmulkt om forsøk på frivillig ordning ikke fører frem. Tvangsmulkten begynner først å løpe dersom vedtaket om forbud brytes – typisk ved av markedsføringen ikke avsluttes. Men som regel er markedsføringen nettopp avsluttet når forbudsvedtaket og vedtak om tvangsmulkt treffes. Så det er sjelden tvangsmulkt faktisk påløper.

Forbrukertilsynet vil kunne ilegge overtredelsesgebyr i flere saker.  Gebyret ilegges for allerede utførte handlinger, og får dermed virkning med en gang. Gebyr kan ilegges ved brudd på bestemmelser som på en forholdsvis klar måte angir hva som er forbudt. Dette gjelder for eksempel brudd på regelen om forbud mot å sende markedsføring på SMS eller e-post uten samtykke. Forbrukertilsynet får imidlertid nå også rett til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelser som mer skjønnsmessige angir hva som ikke er lov, som markedsføringsloven § § 6-9. Dette gjelder for eksempel regelen om forbud mot «urimelig handelspraksis» eller forbud mot noe som «på annen måte er egnet til å villede forbrukerne…» Dette er veldig skjønnsmessige begreper – og det er ikke lett å vite hvor grensene for hva som er lov og det som er forbudt går.

Veldig mange av Forbrukerombudets saker gjelder i dag brudd på det alminnelige forbudet mot «urimelig handelspraksis», og særlig ved «villedende handlinger» eller «villedende unnlatelser». Effektiviseringen av Forbrukerombudets sanksjoner kan derfor skape uklarhet og uforutsigbarhet for de som skal markedsføre. Omleggingen fra tvangsmulkt til overtredelsesgebyr vil uansett få stor betydning for markedsførere.

Større risiko ved ulovlig markedsføring

Alle næringsdrivende som markedsfører sine varer og tjenester til forbrukere bør være oppmerksom på de endringene som nå kommer. Risikoen for å få vedtak og overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet ved ulovlig markedsføring vil øke betraktelig. Man bør ha gode rutiner for gjennomgang og sjekk av kampanjer og andre markedsføringstiltak før de lanseres.

Source: Ræder