Thommessen Webinarrekke: Kort sagt – et digitalt alternativ til Arendalsuka

10.-14. august arrangerer Thommessen korte lunsjwebinarer om dagsaktuelle temaer.

 

Hvert år siden 2012 har Arendalsuka samlet aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og i fjor hadde Thommessen for første gang et eget arrangement på programmet. Som forretningsadvokater jobber Thommessen i skjæringspunktet mellom næringsliv, juss og politikk. Arendalsuka er derfor er en viktig møteplass for oss, og et sted der vi kan lære, bli inspirert og delta i samfunnsdebatten.

Siden årets Arendalsuka tar en pause på grunn av korona, ønsker Thommessen å tilby et digitalt alternativ. 10.-14. august arrangerer vi hver dag korte lunsjwebinarer på ca. 30-40 minutter, med dagsaktuelle temaer. Under kan du lese mer om de ulike temaene og melde deg på webinarene.

Det gis mulighet til å stille spørsmål til foredragsholder via en chat mens webinaret pågår.

Sted // Ingen programvare er nødvendig og følgende nettlesere kan brukes til webinaret: Chrome, Firefox, Safari og Edge. Ved problemer forsøk pålogging fra 4G på mobil.

Ved spørsmål angående webinarene ta gjerne kontakt med Thommessen på event@thommessen.no.

Program:

 • 10. august kl. 12.00 | Mangfold – Endringer i arbeidslivets virkemidler og deres effekt | Påmelding

Første januar 2020 ble det innført nye juridiske virkemidler i arbeidet med mangfold i arbeidslivet. De nye virkemidlene er blant annet styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikt for arbeidsgiver og styrking av Diskrimineringsnemdas myndighet i saker om seksuell trakassering. Disse endringene kommer i tillegg til regler om bevisbyrde i diskriminerings- og trakasseringssaker.

Samlet innebærer dette et forbedret rettslig vern i diskrimineringssaker. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om det rettslige vernet alene medfører økt mangfold og likebehandling i arbeidslivet. Equality Check-gründer Isabelle Ringnes og Thommessen-partner Tron Dalheim tar oss gjennom de siste endringene. Hva innebærer det for bedrifter, og møter de nye virkemidlene faktisk utfordringene i arbeidslivet?

 • 11. august kl. 12.00 | Bærekraftig finans – Slik vil EUs nye regelverkspakke påvirke norsk næringsliv | Påmelding

EU-kommisjonens handlingsplan for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. En sentral del av handlingsplanen er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) for hva som er bærekraftige investeringer, og regler om hvilke konsekvenser denne klassifiseringen skal få. Når virksomheter som etterspør kapital får klare standarder for hva som anses å være bærekraftig innenfor sin sektor, vil de enklere kunne tilpasse seg disse kravene og dermed bli attraktive investeringsobjekter for investorer som søker bærekraftige investeringer.

Når klassifiseringsreglene trer i kraft i desember 2020 vil det få stor betydning for norsk næringsliv. I dette webinaret vil partner Tore Mydske se nærmere på hva EUs taksonomi er, hvordan det vil påvirke norske virksomheter og hvordan næringslivet allerede nå bør begynne å forberede seg på at regelverket trer i kraft.

 • 12. august kl. 12.00 | Offentlige anskaffelser som virkemiddel i klimakampen | Påmelding

Gjort på riktig måte, kan offentlige anskaffelser bidra til lavere utslipp av klimagasser. Men her ligger også utfordringen – å finne den riktige måten å gjennomføre anskaffelser på. Anskaffelsesregelverket tar sikte på å tilrettelegge for miljø- og klimavennlige anskaffelser. Til tross for dette, tas det miljøhensyn i kun ca. halvparten av anskaffelsene. Enkelte tar til orde for at løsningen ligger i å stramme inn regelverket, men er regelverksendring riktig løsning?

Senioradvokat i Thommessen, Wenche Sædal, vil drøfte disse temaene nærmere med blant annet advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO, Odd-Olaf Schei i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Sigrid Strand-Hanssen, avdelingsleder for Energi og miljø, i Asplan Viak.

 • 13. august kl. 12.00 | Helsedata og personvern | Påmelding

Innsamling og bruk av data blir stadig viktigere når helseutfordringer skal løses. Analyse og deling av data ved bruk av ny teknologi gir potensiale for ny kunnskap, nye behandlingsmåter, mer målrettet behandling og høyere kvalitet på helsetjenester. Samtidig må offentlige og private aktører forholde seg til strenge personvernregler som setter begrensninger for hvordan våre helseopplysninger kan brukes og deles. Vi diskuterer hvordan innovasjon og deling av helsedata påvirkes av personvernlovgivningen. Hvordan balanseres ønsket om fremskritt i forskning, mer effektive behandlingsmåter og utvikling av nye tjenester med behovet for individets personvern?

Thommessen-partner Christopher Sparre-Enger Clausen og fast advokat Stian Fredrik Karlsen ser nærmere på helsedata i møte med personvern i dette webinaret.

 • 14. august kl. 12.00 | Utviklingen av det norske havvindeventyret | Påmelding

Regjeringen har åpnet norsk sokkel for havvindsøknader, men vil vi få et eventyr? Thommessen-partner June Snemyr og senioradvokat Ole Christoffer Ellingsen vil sammen med Marita Bjelland Botne fra Norsk olje og gass og Daniel Willoch fra NORWEA se på hva som skal til for at norsk havvind skal bli et nytt norsk industrieventyr. Hvem blir aktørene, og er de nødvendige rammebetingelsene på plass?

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • TRON DALHEIM, PARTNER

  Tron er en anerkjent rådgiver for norske og internasjonale virksomheter innenfor arbeidsrett. Han har prosedert en rekke saker om arbeidsrett og pensjon og har møterett for Høyesterett. Tron er også forfatter av Norsk Lovkommentar om arbeidsmiljøloven og han har skrevet bok om Sjømannsrett. Han har erfaring fra flere bransjer, inkludert olje og offshore, shipping og luftfart. I den senere tid har Tron jobbet med omstillingsprosesser, prosedyreoppdrag og konflikthåndtering innenfor det arbeidsrettslige fagfeltet. Han var oppnevnt som ekspertmedlem i varslingsutvalget. Tron er rangert som en av de ledende advokatene innen arbeidsrett i Chambers and Partners og Legal500.

 • TORE MYDSKE, PARTNER

  Tore bistår regulerte foretak med finansregulatoriske spørsmål, herunder med utarbeidelse av konsesjonssøknader og rådgivning om rammevilkår. Han bistår også i transaksjoner som involverer regulert virksomhet. Tore er ranket som “Band 1” i Chambers & Partners og “Highly regarded” i IFLR1000 innen finansregulatoriske spørsmål, og anses som en av landets ledende fagpersoner på området. Klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål.

  Tore Mydske begynte i Thommessen i 2008. Han kom da fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet, hvor han var leder av juridisk seksjon i finansmarkedsavdelingen. Han har også arbeidet som ambassaderåd for finansielle og økonomiske saker ved Norges ambassade i Washington DC.

 • CHRISTOPHER SPARRE-ENGER CLAUSEN, PARTNER

  Christopher leder Thommessens faggruppe for Teknologi og Personvern og jobber hovedsakelig med teknologikontrakter, M&A og personvern. Christopher har omfattende erfaring med fusjoner og oppkjøp av teknologiselskaper i Norge og internasjonalt. Han rådgir norske og internasjonale klienter innenfor et bredt spekter av fagområder relatert til digitalisering og teknologi, som for eksempel personvern og cybersecurity, IT-outsourcingprosjekter, systemanskaffelser, lisensiering, skytjenesteavtaler, utviklingskontrakter samt immaterialrettslige og regulatoriske spørsmål i tilknytning til teknologi og telekommunikasjon.

 • WENCHE SÆDAL, SENIORADVOKAT

  Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp, både nasjonalt og internasjonalt. Wenche var ansatt i Konkurransetilsynet før hun begynte i Thommessen. Hun har også betydelig erfaring med compliance-arbeid, herunder utarbeidelse og implementering av compliance-program i bedrifter og gjennomføring av self cleaning. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren (buss, ferge, jernbane, hurtigbåt mv.), bygge- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene (nett, varme mv.). Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft, og rådgir både oppdragsgivere og leverandører om bærekraftige leveranser.

 • OLE CHRISTOFFER ELLINGSEN, SENIORADVOKAT

  Ole Christoffer jobber spesielt med vassdrags- og energirettslige, eiendomsrettslige, ekspropriasjonsrettslige og miljørettslige problemstillinger for aktører i energi- og eiendomsbransjen, samt for andre infrastrukturaktører som fiberselskaper og datasentre. Ole Christoffer har omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.

 • JUNE SNEMYR, PARTNER

  June Snemyr er rådgiver for en rekke aktører innen olje- og gassindustrien. Hun bistår klienter med regulatoriske spørsmål, transaksjoner og annen juridisk rådgivning i kommersielle forhandlinger.

  June har særlig erfaring med offshore elektrifiseringsprosjekter, avtaler om tredjepartstilknytning til eksisterende infrastruktur, olje-og gass relaterte transaksjoner, spørsmål under samarbeidsavtalen samt infrastruktur og salgsavtaler for olje og gass. I tillegg har June erfaring som strategisk juridisk rådgiver innenfor beredskap.

  Etter nesten fem år som internadvokat i Total har June inngående bransjekunnskap og ikke minst en praktisk tilnærming i oppdragsutførelsen.

 • STIAN FREDRIK KARLSEN, FAST ADVOKAT

  Stian Fredrik jobber med kontraktsrettslige spørsmål og regulatorisk rådgivning innen IT-, teknologi- og personvernrett.

August 10 @ 12:00 — August 14 @ 12:40
12:00 — 12:40 (96h 40′)

Webinar

Thommessen